• Top
  • Top
  • Top
  • Top
  • Top
  • Bottom
 
 
        

กรุงเทพฯ-สนามบินนานาชาติเถาหยวน-เมืองไถจง-ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต 

05.00น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG)
พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ซึ่งอำนวยความสะดวกเรื่องการเช็คอิน และกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เพื่อติดป้ายชื่อ
รับรายการและรายชื่อ เจ้าหน้าที่จะมอบหนังสือเดินทางและบัตรที่นั่งให้กับทุกท่าน พร้อมแจ้งประตูทางออก
ขึ้นเครื่องให้ทราบ จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 

07.25น.

ออกเดินทางสู่ กรุงไทเป โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 634 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) 
 

11.55น.

เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
 
 

12.30น.

รับประทานอาหารกลางวัน (บุฟเฟต์+สเต็ก)
 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 3
ของมณฑลไต้หวันปัจจุบันเป็นศูนย์วัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลาง
ของเกาะไต้หวันจำนวนมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาของเมืองไทจง เพียงแต่น้อยกว่าเมือง
ไทเปเท่านั้นขณะเดียวกันยังเป็นศูนย์วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของไต้หวัน งานอธิษฐานทาง
พุทธศาสนาไต้หวันจัดขึ้นในวัดเป่าเจ๋เมืองไทจงเป็นประจำทุกปี เมืองไทจงเป็นเมืองหนึ่งอันสะอาดเรียบร้อย
 
จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ฝงเจี๋ยไนท์มำร์เก็ต เป็นไนท์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทจง
เป็นแหล่งรวมวัยรุ่นและนักช้อปปิ้งของเมืองไถจง โดยเฉพาะในวันสุดสัปดาห์จะมีผู้คนมากมาย
รวมถึงนักท่องเที่ยวที่ต่างมุ่งหน้ามาช้อปปิ้งที่ตลาดแห่งนี้ มีสินค้าหลากหลายทั้งเสื้อผ้า รองเท้า
ของกิน ซีดี ของเล่น รวมถึงของว่างมากมายอาทิเช่น ชานมไข่มุก กุนเชียงยักษ์ เต้าหู้เหม็น
มีเวลาให้ท่านอิสระเลือกซื้อเลือกชมอย่างมากมายตามอัธยาศัย
 

19.00น.

รับประทานอาหารค่ำ 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Le Parker Hotel 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 
 

 

ผูหลี่ – ศาลเจ้ากวนอู – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถัมซัมจั๋ง – ชิมชาอูหลง - อุทยานอาลีซาน

 

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองผูหลี่ เมืองที่ขึ้นชื่อว่าอากาศดีที่สุดของเกาะไต้หวันและยังเป็นแหล่งอาบน้ำแร่
ที่ดีที่สุดของไต้หวันอีกด้วย เนื่องจากเมืองนี้อยู่ในหุบเขาและถูกล้อมรอบด้วยภูเขาสูงทั้งเมืองจึงทำให้
มีอากาศบริสุทธิ์ปริมาณมาก

นำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ ศาลเจ้ากวนอู เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู
เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน
โดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา

 

 
 
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน สู่ อุทยานอาลีซาน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุด
ของเกาะไต้หวัน ตั้งแต่สมัยที่ญี่ปุ่นยังปกครองอยู่ มีทั้งนักเขียนและศิลปินมากมายมาหาแรงบันดาลใจ
ในการสร้างผลงานที่นี่เนื่องจากมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ เทือกเขา ลำเนาไพร สมบูรณ์จนหาที่อื่น
เปรียบไม่ได้ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
 
 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน
หลังอาหารกลางวัน นำท่านล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามของ ทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย
ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร ให้ท่านได้นมัสการรูปเคารพของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋ง
ที่ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยันจันทรา ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ นำทุกท่านไปชิมชำอูหลง
ซึ่งชาอูหลงมีต้นกำเนิดที่ไต้หวันโดยเฉพาะที่จังหวัดหนันโถวแห่งนี้เป็นแหล่งปลูกชาอูหลงที่ดีที่สุด
ท่านจะได้ชิมชาอูหลงเกรดเอที่ต้องปลูกบนภูเขาสูง
  
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน สู่ อุทยานอาลีซาน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุด
ของเกาะไต้หวัน ตั้งแต่สมัยที่ญี่ปุ่นยังปกครองอยู่ มีทั้งนักเขียนและศิลปินมากมายมาหาแรงบันดาลใจ
ในการสร้างผลงานที่นี่เนื่องจากมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ เทือกเขา ลำเนาไพร สมบูรณ์จนหา
ที่อื่นเปรียบไม่ได้ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
หลังรับประทานอาหาร นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ณ Wun-Sun Hotel 4 ดาวหรือเทียบเท่า


**ควรจัดกระเป๋าสำหรับค้างแรม 1 คืนที่อุทยานอาลีซานเนื่องจากไม่มีลิฟท์ให้บริการ กระเป๋าหลัก
จะทำการฝากไว้บนรถ ควรเตรียมอุปกรณ์กันหนาวติดตัวไปด้วย**

 
 

อาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ+ชมป่าสน 2000 ปี - ไทเป -ไทเป 101 

04.30น. 

นำทุกท่านเดินทางไปอุทยานอาลีซาน เพื่อนั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้น

08.00น. 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญและสวยงามอีกที่หนึ่ง
ของเกาะไต้หวันที่ทุกท่านไม่ควรพลาด นำท่านเที่ยว ชมธรรมชาติบนเทือกเขาอาลีซาน
สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ชื่นชมทะเลหมอก ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุ 2,000 ปี ฯลฯ ให้ท่านได้ชม
อุทยานพร้อมทั้งให้ท่านได้ชม สวนสนพันปี ที่มีสนหลากหลายนานาพันธุ์ มีความสวยงาม
ที่แตกต่างกันไป ซึ่งต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี ให้ท่านได้ชื่นชมธรรมชาติ และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 
 


 
 

เที่ยง 

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กลับสู่เมืองไทเป (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
 
นำท่านเดิทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรข้ึนตึก) ให้ท่านได่ถ่ายรูป กับนวัตกรรมด้านวิศวกรรม
และศักยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวัน สัญลักษณ์ของเมืองไทเปมีความสูงถึง 508 เมตร
ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรรมชาวไต้หวันภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตัน
ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวและมีการตั้งระบบป้องกันวินาศกรรมทางอากาศอย่างดี
ตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกัน 


 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร
จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel New Continental 4* หรือเทียบเท่า 


 
 

ไทเป - หมู่บ้านจิ่วเฟ่น - อุทยานเย๋หลิ๋ว – Duty Free - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านสัมผัสบรรยากาศ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟิน
เป็นแหล่งเหมืองทอง ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง
เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวันให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศ
แบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์รวมทั้ง
เลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้าที่มีอยู่มากมายอีกด้วย  

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารอาหารซีฟู๊ด(กุ้งมังกรไต้หวัน)
จากนั้น นำท่านไปยัง อุทยานเย๋หลิ่ว จุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล
เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม เกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเล
ลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนทำให้เกิดการทับถมของแนวหินตามชายฝั่ง
ในรูปร่างที่แตกต่างกันประกอบด้วยโขดหิน ชะง่อนทราย รูปร่างต่างๆ เช่น รองเท้าเทพธิดา ,เทียน ,ดอกเห็ด
เต้าหู้รังผึ้งและที่โดดเด่นมีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือ “เศียรราชินี”
 


 

นำท่านช้อปปิ้งสินค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำให้ท่านได้เลือกซื้อ
มากมาย จากนั้นนำท่านไปยัง ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เป็นไนท์มาร์เก็ตสายแรกของเมืองไทเป จึงเป็น
ไนท์มาร์เก็ตที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของเมืองไทเป อายุกว่า200 ปีเป็นจุดเริ่มต้นของความเจริญของเมืองไทเป
เมื่อครั้งที่ชาวฮั่นเริ่มอพยพมาจากจีนเพื่อ มาตั้งรกรากใหม่ที่เกาะไต้หวันตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง ส่วนถนน
ด้านหน้าของหัวซีไนท์มาร์เก็ตก็จะเป็นไนท์มาร์เก็ตทั่วไป ที่มีขายของทั้ง ของกิน เสื้อผ้า รองเท้า ต่างๆ
 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร (ขาปูยักษ์)
 
จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel New Continental 4* หรือเทียบเท่า

 
 

 

ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซันซื่อ – ตลาดซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน-สนามบินสุวรรณภูมิ

 

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 
นำท่านสู่ หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค ซึ่งสร้างจากหินอ่อนทั้งหลัง ศึกษาชีวประวัติและผลงานของ
อดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คพร้อมถ่ายรูปกับรูปปั้นทองเหลืองขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในโถงใหญ่
ชั้นบน ชั้นล่างเป็นห้องแสดงนิทรรศการและข้าวของเครื่องใช้ของอดีตผู้นำ ตัวอาคารเป็นหินอ่อน
งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงามตระการตา เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างของหออนุสรณ์ เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติ
ขนาดใหญ่ สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน จากนั้นนำท่านอิสระเลือกชิมและช้อปปิ้งขนมและ
ของฝากที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน ไม่ว่าจะเป็น พายสับปะรด ท้อฟฟี่นมรสเลิศ ขนมโมจิสูตรดั้งเดิม
ไต้หวัน ฯลฯ ซึ่งร้านนี้เป็นร้านที่มีชื่อเสียงและเป็นร้านเดียวที่ได้รับลิขสิทธิ์รูปท่านประธานาธิบดี
หม่าอิงจิ่วเป็นพรีเซนเตอร์

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดหลงซันซื่อ หรือ วัดเขามังกร เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 240 ปี ถูกสร้างขึ้น
ในปี ค.ศ.1738 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2วัดหลงซันซื่อถูกทิ้งระเบิดจนพระอุโบสถได้รับความ
เสียหายยับเยิน แต่ปรากฏว่า "พระโพธิสัตว์กวนอิม" ที่สถิตอยู่ด้านในนั้นกลับไม่ได้รับความเสียหาย
เลยยิ่งทำให้ผู้คนเลื่อมใสพากันมากราบไหว้มากขึ้นๆในทุกวัน 


 

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟสุกี้ชาบูชาบู)
 
จากนั้นช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้า
แบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่างๆ อาทิ ONITSUKA TIGER
แบรนด์ที่ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น NEWBALANCE , PUMA , ADIDAS, NIKE แต่ใน
ส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวัน ถือว่าถูกที่สุดในโลก อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 
 

17.00 น.

นำท่าน เดินทางสู่สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน
 

20.10 น.

รัเหินฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 635
 

23.05 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ......
 
   

 

------------------ ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ------------------
   
 
Body Goes Here... Footer Description Goes Here... Footer Image Goes Here...

รายละเอียดเพิ่มเติม,ใบสมัคร

  1. รายละเอียดทัวร์
  2. อัตราค่าบริการ
  3. เอกสาร
  4. Download ข้อมูลการเดินทาง

จองทริป

  • - ลงทะเบียนสมัครเดินทาง 12-16 เม.ย.2561 : 39,900 บาท [ เต็มแล้ว ]
sp