• Top
  • Top
  • Top
  • Top
  • Top
  • Bottom
 
 

สนามบินสุวรรณภูมิ – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – วัดหยวนหยวน – Lei Yue Mun 

04.30 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 6 เคาน์เตอร์ M
สายการบินคาร์เธย์แปซิฟิก โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เอ-ไทม์ ทราเวิลเลอร์ จำกัด
คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก จากนั้นมัคคุเทศก์จะมอบบัตรโดยสาร พร้อมหนังสือเดินทาง
ให้กับทุกท่าน

06.40 น.

ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินคาร์เธย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX 616

10.25 น.

เดินทางถึงสนามบินฮ่องกงผ่านพิธีการศุลกากรและตรวจคนเข้า-ออกเมือง 
 
***(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)***
 
ไหว้เสริมบุญอย่างถูกต้อง เพื่อเสริมโชคชะตา กับ ทศพร ศรีตุลา
 
นำท่านไปไหว้ เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ (Kun Im Temple Hung Hom) เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียง
แห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา ช่วยคุ้มครองและปกปักรักษา
วัดเจ้าแม่กวนอิมที่ Hung Hom หรือ 'Hung Hom Kwun 
 
Yum Temple เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 ถึงแม้จะเป็นวัดขนาดเล็กที่ไม่ได้สวยงาม
มากมาย แต่เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ชาวฮ่องกงนับถือมาก แทบทุกวัน จะมีคนมาบูชาขอพรกันแน่นวัด
ถ้าใครที่ชอบเสี่ยงเซียมซีเขาบอกว่าที่นี่แม่นมากที่พิเศษกว่านั้น นอกจากสักการะขอพรแล้วยังมีพิธีขอ
ซองอั้งเปาจากเจ้าแม่กวนอิมอีกด้วย 
 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

หลังจากนั้นนำท่านสู่ วัดหยวนหยวน ซึ่งเป็นวัดที่เคยใช้เป็นโลเคชั่นถ่ายละครเรื่องกี่เพ้า วัดนี้เป็นวัดที่
รวมสองลัทธินั้นก็คือลัทธิเต๋าและขงจื๊อ และหนึ่งศาสนานั่นคือศาสนาพุทธไว้ที่เดียวกัน โดยอาคารหลัก
ด้านล่างสุดเป็นที่ประดิษฐานองค์เทพไท้ส่วยเอี้ยทั้ง60 องค์ ซึ่งภายในจะมีองค์ไท้ส่วยเอี้ยประจำของ
แต่ละปี และองค์ไท้ส่วยเอี้ยประจำปีเกิดของเราที่เราต้องไปสักการะให้ท่านช่วยคุ้มครองดวงชะตา
ส่วนด้านบนประดิษฐานพระศากยมุนี รูปปั้นขงจื๊อและองค์ไท้เสียงเล่ากุง เพื่อขอพรให้เรามีสติ ปัญญา
และความพอเพียงตามคติความเชื่อของแต่ละลัทธิและศาสนา

เย็น

รับประทานอาหารค่ำ เมนู Lei Yue Mun 
หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ย่านจิมซาจุ่ย
(โรงแรมอยู่ย่านแหล่งช้อปปิ้ง)
และ อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ยและถนนนาธาน 
 
 

 

วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอิมหรือวัดอาม่า - ช้อปปิ้งย่านม่งก๊ก

เช้า

รับประทานอาหารเช้า
ไหว้เสริมบุญอย่างถูกต้อง เพื่อเสริมโชคชะตา กับ อ.ช้าง ทศพร ศรีตุลา

 
วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหันลมโดยวัดนี้ขึ้นชื่อเรื่องการขอพรเกี่ยวกับการทำงานธุรกิจเงินทอง และเป็นวัดยอดฮิตสำหรับแก้ชง
ซึ่งที่นี่จะมีรูปปั้นของเทพเจ้าแชกงองค์ใหญ่ยืนตั้งตระหง่านน่าเกรงขามโดยการอธิษฐานเราจะต้องมองหน้าท่านแล้วอธิษฐาน
อย่างมุ่งมั่นเพื่อให้สมดังหวัง และเป็นวัดยอดฮิตสำหรับแก้ชง หลังจากนั้นจะต้องไปหมุนกังหันซึ่งถ้าชีวิตปีนี้ไม่ดีให้หมุนด้าน
ซ้ายไปขวาแต่ถ้าชีวิตดีอยู่แล้วให้หมุนจากทางขวาไปซ้ายวิธีหมุนกังหันลมถ้าชีวิตปีนี้ไม่ดีให้หมุนด้านซ้ายไปขวาแต่ถ้าชีวิตดี
อยู่แล้วให้หมุนจากทางขวาไปซ้าย
 
หลังจากนั้นนำท่านชมโรงงานจิวเวลรี่ ที่โด่งดังที่สุดบนเกาะฮ่องกงของ บริษัท ฮ่องกง จิวเวลรี่ กรุ๊ป จำกัด ได้เกิดแรงบันดาลใจ
นำกังหัน มาพลิกแพลงเป็น จี้ ล้อมเพชร โดยเชิญซินแสชื่อดัง มาจัดวางตำแหน่งของเพชรแต่ละเม็ด ซึ่งถือเป็นเครื่องรางตาม
หลักฮวงจุ้ยซึ่งจำลองเลียนแบบมาจาก “แซ้ก๋งเมี๋ยว” กังหันใหญ่ 4 ใบพัด ที่ชาวฮ่องกงเลื่อมใสศรัทธา ที่ “วัดเชอกุง”
ซึ่งเป็นวัดที่ดังมาก และมีตำนานความเชื่อมายาวนานว่า คนที่มีเคราะห์ เมื่อ จับใบพัดของกังหันหมุนไปโดยรอบแล้ว จะทำให้ชีวิต
หมุนเวียนไปในทางที่ดี และ สามารถพัดเอา สิ่งชั่วร้ายต่างๆ ออกไปได้
 
วัดหวังต้าเซียน วัดที่ขึ้นชื่อเรื่องขอพรเรื่องความรัก โดยที่นี่มีรูปปั้นเทพเจ้าหยุคโหลวซึ่งเป็นเทพที่ให้พรเรื่องความรักโดยวิธีอธิษฐาน
จะต้องใช้ด้ายสีแดงวางที่นิ้วมือทั้งสองข้างแล้วอธิษฐานต่อหน้าท่านจากนั้นนำไปผูกเอาไว้โดยห้ามให้ด้ายหล่น ใครมีคู่แล้วมาขอพร
กับท่านก็จะทำให้ความรักมั่นคงราบรื่น
 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
วัดเจ้าแม่กวนอิมหรือวัดอาม่า ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ Repulse Bay ฝั่งฮ่องกง โดยที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องการขอลูก
ดาราและคนดังในเมืองไทยเคยมาขอลูกที่นี่กันมากมายค่ะ ว่ากันว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มากๆ
นอกจากนี้ยังสามารถขอพรเรื่องการเดินทาง เงินทอง ความรักได้อีกด้วย

   
หลังจากนั้นเชิญท่าน ช้อปปิ้งย่านม่งก๊ก
 

เย็น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้น
 
**พบกับทอล์คโชว์แบบเอ็กซ์คลูซีฟ ที่จะมาเปิดเผยความลับเป็นที่แรก**

หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักที่เดิม **ไม่ต้องย้ายโรงแรม**
 

 
 

อิสระช้อปปิ้ง – Citygate Outlet – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เช้า

รับประทานอาหารเช้า
หลังจากนั้น อิสระช้อปปิ้ง โดยซึ่งท่านสามารถช้อปปิ้งได้ที่ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน หรือมงก๊กก็ได้ 
 

เที่ยง

Check Out และรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
นำท่าน อิสระช้อปปิ้งต่อที่ Citygate Outlet มีแบรนด์ดัง มากมาย เช่น Nike , Adidas , Puma ,
Levi's , Esprit , Giordano และอื่นๆ ของที่นี่ ราคาจะลดอยู่ประมาณ 30% หรือบ้างรุ่น
ลดถึง 70% ... ซึ่งถูกกว่า ปกติแน่นอน ถ้าไปฮ่องกง ต้องไม่พลาด
 
ได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านเดินทางไปยังสนามบินฮ่องกง
 

เย็น

รับประทานอาหารค่ำโดยอิสระ (มีค่าอาหารให้)

20.00น.

ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินคาร์เธย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX 703

22.05น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 

------------------ ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ------------------
 
อัตรานี้รวม

• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางและสายการบินตามที่รายการระบุ ชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
• ค่าที่พักตามระบุในรายการ ห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า ค่าอาหารที่ระบุในรายการ
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
• ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยวตามรายการ
• หัวหน้าทัวร์ นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
• ค่าน้ำหนักสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม
• ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)
• ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ
 
อัตรานี้ไม่รวม

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดเสื้อผ้า ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากต้องการสั่งเพิ่มกรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
• ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด
• ค่าทำหนังสือเดินทาง
• ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติหรือต่างด้าว
• ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%(คิดคำนวณจากค่าบริการ กรณีต้องการใบกำกับภาษี)ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คำนวณจากค่าบริการ)
 
เงื่อนไขการให้บริการ
กรุณาชำระค่ามัดจำท่านละ 10,000 ทันทีหลังการจอง พร้อมแฟกซ์หรืออีเมล์ หน้าพาสปอร์ตและหลักฐานการโอนเงิน เพื่อทำการจอง  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางตามเงื่อนไขของบริษัท หากไม่มีการชำระมัดจำถือว่าการจองไม่สมบูรณ์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่วางมัดจำก่อน
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
***กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นหนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งาน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6เดือน บริษัทไม่รับผิดชอบหากไม่เหลือถึงและไม่สามารถเดินทางได้)ตั๋วเครื่องบินเป็นราคาพิเศษกรณีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวัน,คืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
8. เมื่อทานตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯทางบริษัทจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นแล้วทั้งหมด
9. ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนใขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำ
10. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
 
หมายเหตุ
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศและจากการปรับขึ้นค่าน้ำมันของสายการบิน
• รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
• บริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออื่นๆ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหา นัดหยุดงาน การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี  เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุขในการท่องเที่ยว การยกเลิกเที่ยวบิน หรือความผิดพลาดของสายการบิน แต่ทางบริษัทจะแก้ไขให้ดีที่สุด
• หากเกิดกรณีทรัพย์สินหรือเอกสารส่วนตัวสูญหายซึ่งจะมีผลในการเดินทางของคณะทัวร์
• หรือคณะที่สูญหายให้ถือเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคล
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทัวร์ตามความจําเป็นและเหมาะสม
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบจากเหตุอันเนื่อง มาจากภัยจลาจล ประท้วง ความไม่สงบทางการเมือง
• กรุณาตรงต่อเวลาทุกครั้งที่มีการนัดหมาย
• ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหากผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน
• **ออกเดินทางขั้นต่ำ 10 ท่าน (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) 15 ท่านขึ้นไป (มีหัวหน้าทัวร์)**
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันเดือนทางของท่าน ในกรณีกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้
• การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว  คือร้านจิวเวอร์รี่ แต่ไม่ได้มีการบังคับซื้อ หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
  
  
  

รายละเอียดเพิ่มเติม,ใบสมัคร

  1. รายละเอียดทัวร์
  2. อัตราค่าบริการ
  3. เอกสาร
  4. Download ข้อมูลการเดินทาง

จองทริป

sp