• Top
  • Top
  • Top
  • Top
  • Top
  • Bottom

อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่ พักห้องละ2 ท่าน ท่านละ   32,900 บาท 
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี  ไม่มีเตียงเสริม พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ   31,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 7,000 บาท
 
 

 
การชำระเงิน ชำระโดยโอนเงินผ่าน 
1.ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท เอ-ไทม์ ทราเวิลเลอร์ จำกัด
 บัญชีออมทรัพย์ สาขา อโศก เลขที่บัญชี 032-453723-4 

2.ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี บจก.เอ-ไทม์ ทราเวิลเลอร์ จำกัด
บัญชีออมทรัพย์ สาขา อโศก เลขที่บัญชี 053-2-42483-5 

เมื่อท่านโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์สลิปการโอนเงินเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการจองทัวร์
มาที่ เบอร์แฟกซ์  0-2669-9550
หรือส่งเอกสารมาที่อีเมล :  info@atimetraveller.com
(โปรดระบุชื่อผู้จอง โปรแกรม วันที่เดินทาง และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง 
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารแล้วจะติดต่อกลับไปยังท่านอีกครั้งค่ะ

 

อัตรานี้รวม  อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ตามที่ระบุ
ไว้ในรายการ(ชั้นประหยัด)
- ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืนตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง 
- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว
- ค่ามัคคุเทศก์ไทย
- ค่าภาษีสนามบินไทย และพม่า
- ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท
 
- หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ***
(ในกรณีต้องการใบเสร็จที่มีภาษี)
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ***
(
ในกรณีต้องการใบเสร็จที่มีภาษี)
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย,มัคคุเทศก์
ท้องถิ่น,คนขับรถ,เด็กรถ
- ค่าบริการวีซ่าพม่าสำหรับชาว
ต่างชาติ(ชำระเพิ่ม2,000บาท)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
ไว้ในรายการ


เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าประเทศพม่า สำหรับชาวต่างชาติ (ระยะเวลาการยื่น 7 วันทำการ)
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ออกเดินทางและมีหน้าว่าง
อย่างน้อย 2 หน้า
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป เป็นรูปถ่ายแบบติดบัตร พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น  
(พื้นหลังสีฟ้า , สีน้ำเงิน หรือสีอื่น ๆ ใช้ไม่ได้) เป็นรูปที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามเป็นรูปสติ๊กเกอร์
หรือปริ๊นเองโดยเด็ดขาด
3.ชื่อที่อยู่+เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ในเมืองไทยเพื่อกรอกเอกสารการยื่นวีซ่า
 
การจองทัวร์และการชำระเงิน 
ส่งใบสมัครการเดินทางเพื่อเป็นการจองทัวร์ให้ทางบริษัท และภายใน 3 วันหลังจากส่ง
ใบจองทัวร์ต้องโอนเงินมัดจำให้กับทางบริษัทฯ เงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท สำหรับ
การจองทัวร์ พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางเพื่อสำรองที่นั่ง ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมด
ก่อนเดินทาง15  วัน   
 
กรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ขอยกเลิกการเดินทาง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง30 วัน   / คืนเงินมัดจำทั้งหมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง7- 29 วัน / เก็บค่าบริการทั้งหมด  50 %
ยกเลิกก่อนการเดินทาง1- 6 วัน  / เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
 
หมายเหตุ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การไม่ทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้
- การชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
- หากผู้เดินทางทานอาหารพิเศษ เช่น   มังสวิรัติหรืออาหารเจ กรุณาแจ้งกับบริษัท
ก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 7วันทำการ
 

รายละเอียดเพิ่มเติม,ใบสมัคร

  1. รายละเอียดทัวร์
  2. อัตราค่าบริการ
  3. เอกสาร
  4. Download ข้อมูลการเดินทาง

จองทริป

  • ลงทะเบียนสมัครเดินทาง 29 ธ.ค.60 - 1 ม.ค.61 **วันปีใหม่** [ เต็มแล้ว ]
sp