• Top
  • Top
  • Top
  • Top
  • Top
  • Bottom
 
 

กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - เมืองหงสาวดี -พระราชวังบุเรงนอง -
พระธาตุอินทร์แขวน

06.30 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ สายการบิน

บางกอกแอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ A-time traveller คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่าน


กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
- กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิดเช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น
  กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน
- วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลวอาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็นต้น
  จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน10ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละ
  ไม่เกิน 100ml. แล้วใส่รวมกันในถุงใส พร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
  ตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ [ICAO]
- หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบินจะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถ
  นำขึ้นเครื่องได้ และ ห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด

08.45 น.

ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้ง โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 701

09.40 น.

เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
(เวลาท้องถิ่นที่พม่าช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)
(กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กสำหรับค้างคืน 1 คืน บนพระธาตุอินทร์แขวน)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหงสาวดี  ด้วยรถโค้ชปรับอากาศ 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

13.00 น.

นำท่าน ชมพระราชวังบุเรงนอง พระตำหนักของพระสุพรรณกัลยาซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงเสาเรือนไทย  
ชื่นชม สถาปัตยกรรมอันงดงามของเมืองหงสาวดี 

 


 

14.00 น.

ออกเดินทางสู่ คิมปูนแค้มป์  (เชิงเขาไจ้เที่ยว)ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 2 ชั่วโมง ถึงคิมปูนแค้มป์
หยุดพักเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อ เพื่อขึ้นบนภูเขาไจ้เที่ยว  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.ครึ่ง)
ชมทัศนียภาพป่าเขาน้ำตกและลำธารอันสวยงามสองข้างทาง พร้อมสัมผัสถึงความเย็นซึ่งจะค่อย ๆ เย็นขึ้นเรื่อยๆถึงที่พัก
โรงแรมไจ้ทีโย เป็นโรงแรมที่อยู่ใกล้พระธาตุอินทร์แขวนมากที่สุด มีทัศนียภาพงดงามมากท่ามกลางขุนเขาทะเลหมอก
นำสัมภาระเก็บในห้องพักเรียบร้อย  หลังจากนั้นนำท่านสักการะ  พระธาตุอินทร์แขวน เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานศักดิ์สิทธิ์
ที่ชาวพม่าจะต้องกราบสักการะให้ได้สักครั้งในชีวิต 
เป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า
ตั้งสถิตอยู่ปลายก้อนหิน บนหน้าผาที่สูงชัน  เชื่อกันว่าถูกพระอินทร์แขวนเอาไว้ โดย
จะเห็นได้เลยว่าส่วนก้อนหินนั้นไม่ได้ติดกับหน้าผา ถึงแม้จะผ่านกาลเวลามานานนับร้อยปี
ทั้งแผ่นดินไหว การรุกราน จากกระเหรี่ยงคริสต์  ก็ไม่เคยทำให้องค์พระธาตุนั้นเปลี่ยนแปลงไป
ยังตั้งอยู่ได้อย่างน่ามหัศจรรย์เป็นที่กล่าวขานเลื่องลือ และเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีจอ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำในห้องอาหารโรงแรม
หลังอาหารเชิญท่านสักการะองค์พระธาตุตามอัธยาศัย
สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอด 
 

 

พระธาตุอินทร์แขวน -  พระธาตุมุเตา - พระนอนชเวตาเลียว

05.00 น.

เชิญท่านนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรถวายให้กับองค์พระธาตุอินทร์แขวน
เมื่อใส่บาตรแล้วนิยมจุดเทียนตามกำลังวันหรือจำนวนอายุ ในยามเช้านี้ท่านจะได้พบกับ
บรรยากาศยามเช้าที่สดชื่น ทิวทัศน์งดงาม ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถ่ายภาพและชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความ
มหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้ อย่างไร โดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา โดยเฉพาะ
เมื่อมองจากด้านล่างขึ้นไปก็ดูคล้ายกับลอยอยู่เหนือหน้าผาราวกับพระอินทร์นำไป
แขวนไว้กลางอากาศนับเป็นอัศจรรย์เจดีย์ 

07.00น.

ประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
จากนั้นให้ท่านเก็บสัมภาระพร้อมออกเดินทางกลับสู่ เมืองหงสาวดี

12.00น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

เที่ยวเมืองพะโค หรือเมืองหงสาวดี เมืองหลวงเก่า แห่งอาณาจักรมอญโบราณ
ที่มีอายุกว่า 400 ปีชมและสักการะ โบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใจกลางเมืองหงสาวดี
คือ เจดีย์ชเวมอร์ดอหรือ พระธาตุมุเตา พระมหาเจดีย์สูงใหญ่คู่บ้านคู่เมืองหงสาวดี
เป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าทั้งชาวพุทธ พม่า มอญ  ไทย
จะมีความเชื่อและนับถือกันมากว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ มีประวัติที่รู้กันมาว่า พระเจ้า
บุเรงนองจะต้องกราบสักการะองค์พระเจดีย์ก่อนออกรบทุกครั้ง รวมถึงห้องบรรทม
ของพระองค์จะต้องหันหน้าไปสู่ทิศที่พระธาตุตั้งอยู่ เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานศักดิ์สิทธิ์
ที่ชาวพม่าจะต้องกราบสักการะให้ได้สักครั้งในชีวิต
  

นำท่านนมัสการ  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระนอนที่มีพุทธลักษณะที่งดงามที่สุด
และยาวที่สุดในพม่า มีอายุประมาณกว่า 1,200 ปี เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักที่มั่นคง
ดังตำนานการสร้างที่เจ้าชายของมอญผู้นับถือผี ต้องการแต่งงานกับหญิงชาวบ้านที่นับถือพุทธ
แต่พระบิดาไม่ยอมเพราะหญิงสาวไม่หันมานับถือผี  และจะประหารหญิงสาว ก่อนถูกประหาร
หญิงสาวได้ตั้งจิตระลึกถึงพระพุทธคุณ ทำให้เกิดพุทธปาฏิหาริย์รูปปั้นผีแตกหักเป็นเสี่ยงๆ
เป็นผลให้กษัตริย์มอญนั้น ยอมเปลี่ยนมานับถือพุทธ  และหญิงสาวได้สร้างพระพุทธไสยาสน์
เป็นอนุสรณ์แห่งความรักของทั้งคู่  รวมถึงเป็นพุทธบูชาด้วย 

ให้ท่านซื้อของฝากเมืองหงสาวดี  จากนั้นเดินทางกลับสู่ย่างกุ้ง 
 

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ที่พัก
โรงแรม Tawwin Garden Hotel  (4ดาว) หรือ เทียบเท่า

 
 

เมืองสิเรียม - เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา - ตลาดสก็อต
- เจดีย์ชเวดากอง

07.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า 

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่ เมืองสิเรียม (อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้ง
ประมาณ 45 กิโลเมตร)  เมืองสิเรียม  เป็นอดีตเมืองท่าโปรตุเกสในสมัยโบราณมี เจดีย์เยเลพญา  
ตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ำมีตำนานกล่าวขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ในการขออะไรได้ดังประสงค์ กราบสักการะ
พระหยกขาวทรงเครื่องที่สวยงามที่สุด ขอพร เทพทันใจ และที่สำคัญพระอุปคุตที่นี่ถือว่าเป็นพระอุปคุต
ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด เพราะตั้งอยู่ตรงจุดกลางน้ำตามตำนานเดิม 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านช้อปปิ้งกันต่อที่ตลาดสก๊อตซึ่งเป็นตลาดที่รวบรวมสินค้าทุกประเภท
อาทิ ผ้าทอ งานไม้ อัญมณี และข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิด ให้ท่านเลือกซื้อสินค้า
ที่ท่านต้องการได้ตามอัธยาศัย 
 

17.00 น.

สักการะ เจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่า
สองพันห้าร้อยปี ห่อหุ้มทองคำหนักยี่สิบสามตัน ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุ
ของพระพุทธเจ้าจำนวนแปดเส้นbและอัฐิบริขารของพระพุทธเจ้าก่อนทั้งสามพระองค์
บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆ จำนวน5,428 เม็ด และยังมีเพชร
ขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดอธิษฐาน ณ จุดอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์ และสรงน้ำพระประจำวัน
และเรายังให้ท่านได้สักการะเจดีย์ชเวดากองตามจุดสำคัญๆ ได้ครบทั้ง 10 จุด
นอกจากนี้บริเวณลานอธิษฐาน  ยังเชื่อว่าเมื่อได้ตั้งจิตอธิษฐานบริเวณนั้นแล้ว
จะสมความปรารถนาได้อย่างไม่ยาก

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ที่พัก
โรงแรม Tawwin Garden Hotel  (4ดาว) หรือ เทียบเท่า
 

 
 

พระนอนตาหวาน - เจดีย์สุเหล่ - เจดีย์โบตาทาวน์ - 
เทพทันใจ - วัดบารมี - กรุงเทพฯ

07.00 น.

ประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

09.00 น.

นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือพระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความ
สวยงามที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล108ประการ และพระบาทซ้อนกัน
ซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย

10.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ เจดีย์สุเหล่ จุดศูนย์กลางของเมืองย่างกุ้งและเป็นกิโลเมตรหลักที่ศูนย์ของพม่า  
ในตำนานพม่าเชื่อว่าศูนย์กลางเมืองอยู่ตรงที่ใดเหล่าเทวดาจะรวมกันอยู่ที่นั่นที่เจดีย์สุเหล่นี้ยังมี
เทพทันใจที่องค์โตที่สุด ซึ่งชาวพม่านับถือมากที่สุด
 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านชม เจดีย์โบตาทาวน์ (เจดีย์โปตาทอง)ให้ท่านได้ขอพร “เทพทันใจ” ซึ่งเป็นคำที่ฮิต
ติดปากชาวไทยทุกคนที่ได้เคยมาขอพรจากองค์ท่าน ที่วัดโบตาทาวน์ อันเนื่องมาจาก
ความศักดิ์สิทธิ์ที่อำนวยผลให้ผู้ขอได้สมหวังอย่างรวดเร็วทันใจ และที่วัดโบตาทาวน์แห่งนี้
ยังเป็นที่ที่สามารถสักการบูชาพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าได้อย่างใกล้ชิด
อีกทั้งสักการะองค์พระมหามุนี ที่มีประวัติว่าทางการอังกฤษ ต้องส่งคืนพระองค์ให้กับพม่า 
เนื่องจากความศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอังกฤษได้ประสบเอง

18.20 น.

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์  เที่ยวบินที่  PG 704

20.15 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ
  ------------------ ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ------------------
 

 
 
Body Goes Here... Footer Description Goes Here... Footer Image Goes Here...

รายละเอียดเพิ่มเติม,ใบสมัคร

  1. รายละเอียดทัวร์
  2. อัตราค่าบริการ
  3. เอกสาร
  4. Download ข้อมูลการเดินทาง

จองทริป

  • - ลงทะเบียนสมัครเดินทาง 29 ธ.ค.60 - 1 ม.ค.61 **วันปีใหม่** [ เต็มแล้ว ]
sp