• Top
 • Top
 • Top
 • Top
 • Top
 • Bottom
 
 

กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - เมืองหงสาวดี -พระราชวังบุเรงนอง -
พระนอนชเวตาเลียว - พระธาตุอินทร์แขวน

06.30 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ สายการบิน

บางกอกแอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ A-time traveller คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่าน


กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
- กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิดเช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น
  กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน
- วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลวอาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็นต้น
  จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน10ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละ
  ไม่เกิน 100ml. แล้วใส่รวมกันในถุงใส พร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
  ตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ [ICAO]
- หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบินจะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถ
  นำขึ้นเครื่องได้ และ ห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด

08.45 น.

ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้ง โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 701

09.40 น.

เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
(เวลาท้องถิ่นที่พม่าช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)
(กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กสำหรับค้างคืน 1 คืน บนพระธาตุอินทร์แขวน)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหงสาวดี  ด้วยรถโค้ชปรับอากาศ 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

13.00 น.

นำท่าน ชมพระราชวังบุเรงนอง พระตำหนักของพระสุพรรณกัลยาซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงเสาเรือนไทย  
ชื่นชม สถาปัตยกรรมอันงดงามของเมืองหงสาวดี 

 


 

14.00 น.

นำท่านนมัสการ  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระนอนที่มีพุทธลักษณะที่งดงามที่สุด
และยาวที่สุดในพม่า มีอายุประมาณกว่า 1,200 ปี เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักที่มั่นคง
ดังตำนานการสร้างที่เจ้าชายของมอญผู้นับถือผี ต้องการแต่งงานกับหญิงชาวบ้านที่นับถือพุทธ
แต่พระบิดาไม่ยอมเพราะหญิงสาวไม่หันมานับถือผี  และจะประหารหญิงสาว ก่อนถูกประหาร
หญิงสาวได้ตั้งจิตระลึกถึงพระพุทธคุณ ทำให้เกิดพุทธปาฏิหาริย์รูปปั้นผีแตกหักเป็นเสี่ยงๆ
เป็นผลให้กษัตริย์มอญนั้น ยอมเปลี่ยนมานับถือพุทธ  และหญิงสาวได้สร้างพระพุทธไสยาสน์
เป็นอนุสรณ์แห่งความรักของทั้งคู่  รวมถึงเป็นพุทธบูชาด้วย 

15.00 น.

ออกเดินทางสู่ คิมปูนแค้มป์  (เชิงเขาไจ้เที่ยว)ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 2 ชั่วโมง ถึงคิมปูนแค้มป์
หยุดพักเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อ เพื่อขึ้นบนภูเขาไจ้เที่ยว  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.ครึ่ง)
ชมทัศนียภาพป่าเขาน้ำตกและลำธารอันสวยงามสองข้างทาง พร้อมสัมผัสถึงความเย็นซึ่งจะค่อย ๆ เย็นขึ้นเรื่อยๆถึงที่พัก
โรงแรมไจ้ทีโย เป็นโรงแรมที่อยู่ใกล้พระธาตุอินทร์แขวนมากที่สุด มีทัศนียภาพงดงามมากท่ามกลางขุนเขาทะเลหมอก
นำสัมภาระเก็บในห้องพักเรียบร้อย  หลังจากนั้นนำท่านสักการะ  พระธาตุอินทร์แขวน เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานศักดิ์สิทธิ์
ที่ชาวพม่าจะต้องกราบสักการะให้ได้สักครั้งในชีวิต 
เป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า
ตั้งสถิตอยู่ปลายก้อนหิน บนหน้าผาที่สูงชัน  เชื่อกันว่าถูกพระอินทร์แขวนเอาไว้ โดย
จะเห็นได้เลยว่าส่วนก้อนหินนั้นไม่ได้ติดกับหน้าผา ถึงแม้จะผ่านกาลเวลามานานนับร้อยปี
ทั้งแผ่นดินไหว การรุกราน จากกระเหรี่ยงคริสต์  ก็ไม่เคยทำให้องค์พระธาตุนั้นเปลี่ยนแปลงไป
ยังตั้งอยู่ได้อย่างน่ามหัศจรรย์เป็นที่กล่าวขานเลื่องลือ และเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีจอ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำในห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารเชิญท่านสักการะองค์พระธาตุ
ตามอัธยาศัย สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอด 
 

 

พระธาตุอินทร์แขวน -  พระธาตุมุเตา - ตลาดสก็อต -
เจดีย์ชเวดากอง

04.30 น.

เชิญท่านนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรถวายให้กับองค์พระธาตุอินทร์แขวน
เมื่อใส่บาตรแล้วนิยมจุดเทียนตามกำลังวันหรือจำนวนอายุ ในยามเช้านี้ท่านจะได้พบกับ
บรรยากาศยามเช้าที่สดชื่น ทิวทัศน์งดงาม ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถ่ายภาพและชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความ
มหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้ อย่างไร โดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา โดยเฉพาะ
เมื่อมองจากด้านล่างขึ้นไปก็ดูคล้ายกับลอยอยู่เหนือหน้าผาราวกับพระอินทร์นำไป
แขวนไว้กลางอากาศนับเป็นอัศจรรย์เจดีย์ 

07.00น.

ประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
จากนั้นให้ท่านเก็บสัมภาระพร้อมออกเดินทางกลับสู่ เมืองหงสาวดี

12.00น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

เที่ยวเมืองพะโค หรือเมืองหงสาวดี เมืองหลวงเก่า แห่งอาณาจักรมอญโบราณ
ที่มีอายุกว่า 400 ปีชมและสักการะ โบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใจกลางเมืองหงสาวดี
คือ เจดีย์ชเวมอร์ดอหรือ พระธาตุมุเตา พระมหาเจดีย์สูงใหญ่คู่บ้านคู่เมืองหงสาวดี
เป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าทั้งชาวพุทธ พม่า มอญ  ไทย
จะมีความเชื่อและนับถือกันมากว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ มีประวัติที่รู้กันมาว่า พระเจ้า
บุเรงนองจะต้องกราบสักการะองค์พระเจดีย์ก่อนออกรบทุกครั้ง รวมถึงห้องบรรทม
ของพระองค์จะต้องหันหน้าไปสู่ทิศที่พระธาตุตั้งอยู่ เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานศักดิ์สิทธิ์
ที่ชาวพม่าจะต้องกราบสักการะให้ได้สักครั้งในชีวิต
  จากนั้นเดินทางกลับสู่ย่างกุ้ง 

15.00 น.

นำท่านช้อปปิ้งกันต่อที่ตลาดสก๊อตซึ่งเป็นตลาดที่รวบรวมสินค้าทุกประเภท
อาทิ ผ้าทอ งานไม้ อัญมณี และข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิด ให้ท่านเลือกซื้อสินค้า
ที่ท่านต้องการได้ตามอัธยาศัย 
 

17.00 น.

สักการะ เจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่า
สองพันห้าร้อยปี ห่อหุ้มทองคำหนักยี่สิบสามตัน ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุ
ของพระพุทธเจ้าจำนวนแปดเส้นbและอัฐิบริขารของพระพุทธเจ้าก่อนทั้งสามพระองค์
บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆ จำนวน5,428 เม็ด และยังมีเพชร
ขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดอธิษฐาน ณ จุดอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์ และสรงน้ำพระประจำวัน
และเรายังให้ท่านได้สักการะเจดีย์ชเวดากองตามจุดสำคัญๆ ได้ครบทั้ง 10 จุด
นอกจากนี้บริเวณลานอธิษฐาน  ยังเชื่อว่าเมื่อได้ตั้งจิตอธิษฐานบริเวณนั้นแล้ว
จะสมความปรารถนาได้อย่างไม่ยาก

20.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ที่พัก
โรงแรม Tawwin Garden Hotel  (4ดาว) หรือ เทียบเท่า

 
 

เมืองสิเรียม - เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา - เจดีย์
โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - พระนอนตาหวาน -
กลับกรุงเทพฯ

06.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า 

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่ เมืองสิเรียม (อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้ง
ประมาณ 45 กิโลเมตร)  เมืองสิเรียม  เป็นอดีตเมืองท่าโปรตุเกสในสมัยโบราณมี เจดีย์เยเลพญา  
ตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ำมีตำนานกล่าวขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ในการขออะไรได้ดังประสงค์ กราบสักการะ
พระหยกขาวทรงเครื่องที่สวยงามที่สุด ขอพร เทพทันใจ และที่สำคัญพระอุปคุตที่นี่ถือว่าเป็นพระอุปคุต
ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด เพราะตั้งอยู่ตรงจุดกลางน้ำตามตำนานเดิม 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านชม เจดีย์โบตาทาวน์ (เจดีย์โปตาทอง)ให้ท่านได้ขอพร “เทพทันใจ” ซึ่งเป็นคำที่ฮิต
ติดปากชาวไทยทุกคนที่ได้เคยมาขอพรจากองค์ท่าน ที่วัดโบตาทาวน์ อันเนื่องมาจาก
ความศักดิ์สิทธิ์ที่อำนวยผลให้ผู้ขอได้สมหวังอย่างรวดเร็วทันใจ และที่วัดโบตาทาวน์แห่งนี้
ยังเป็นที่ที่สามารถสักการบูชาพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าได้อย่างใกล้ชิด
อีกทั้งสักการะองค์พระมหามุนี ที่มีประวัติว่าทางการอังกฤษ ต้องส่งคืนพระองค์ให้กับพม่า 
เนื่องจากความศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอังกฤษได้ประสบเอง

 

14.00 น.

นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือพระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความ
สวยงามที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล108ประการ และพระบาทซ้อนกัน
ซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย

ได้เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติย่างกุ้ง

18.20 น.

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์  เที่ยวบินที่  PG 704

20.15 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ
  ------------------ ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ------------------
 

 
 
 
Body Goes Here... Footer Description Goes Here... Footer Image Goes Here...

รายละเอียดเพิ่มเติม,ใบสมัคร

 1. รายละเอียดทัวร์
 2. อัตราค่าบริการ
 3. เอกสาร
 4. Download ข้อมูลการเดินทาง

จองทริป

 • - ลงทะเบียนสมัครเดินทาง 1-3 ธ.ค.2560 : 29,900 บาท [ เต็มแล้ว ]
 • - ลงทะเบียนสมัครเดินทาง 15-17 ธ.ค.2560 : 29,900 บาท [ เต็มแล้ว ]
 • - ลงทะเบียนสมัครเดินทาง 12-14 ธ.ค.2560 : 29,900 บาท [ เต็มแล้ว ]
 • - ลงทะเบียนสมัครเดินทาง 26-28 ม.ค.2561 : 29,900 บาท [ เต็มแล้ว ]
 • - ลงทะเบียนสมัครเดินทาง 9-11 ก.พ.2561 : 29,900 บาท [ เต็มแล้ว ]
 • - ลงทะเบียนสมัครเดินทาง 23-25 ก.พ.2561 : 29,900 บาท [ เต็มแล้ว ]
 • - ลงทะเบียนสมัครเดินทาง 1-3 มี.ค.2561 : 29,900 บาท *วันมาฆบูชา [ เต็มแล้ว ]
sp