• Top
 • Top
 • Top
 • Top
 • Top
 • Bottom

 

กรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ - วัดกุโสดอร์ - มัณฑะเลย์ฮิลล์ 

10.00 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น4 ประตู 3 เคาน์เตอร์  สายการบิน
บางกอกแอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ A-time traveller คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน

- กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน
- วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100ml. แล้วใส่รวมกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ [ICAO]
- หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด
 

12.00 น.

ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์  โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 709
 

13.20 น.

ถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
(เวลาท้องถิ่นที่พม่าช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)

15.00 น.

นำท่านชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังสุดท้ายของพม่าซึ่งเป็นที่ประทับใจของพระเจ้ามินดงและสีป่อ กษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่าปัจจุบันได้มีการจำลองขึ้นมาใหม่ตามแบบเดิม เพราะเนื่องจากพระราชวังแห่งนี้ถูกทำลาย ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ชมสถานที่ประทับใจและ ที่ว่าราชการ รวมถึงพระตำหนักต่างๆ

16.00น.

ชมวัดกุโสดอร์  เป็นวัดที่พระเจ้ามินดง สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 4 และพระองค์ทรงให้จารึกพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ ลงบนหินอ่อน 729 แผ่น ถือเป็นพระไตรปิฎกเล่มใหญ่ที่สุดในโลก
 

17.00 น.

นำทุกท่านไปยัง เนินเขามัณฑะเลย์ (Mandalay Hill ) ที่มีความสูง 236 เมตร ซึ่งทางขึ้นเป็นบันไดที่มีหลังคาทอดตัวขึ้นสู่ยอดเขาทั้งหมด 1,729 ขั้น และ มีศาลเล็กๆ ตั้งอยู่เป็นระยะๆ มีอยู่หลายหลังที่เป็นผลงานของฤาษีอู่ขั้นตี่ ผู้ล่วงลับไปแล้วซึ่งบนยอดเขามีวิหารหลังใหญ่แห่งแรกที่บรรจุพระบรมธาตุสามองค์ของพระพุทธเจ้าไว้ท่านจะสามารถเห็นทัศนียภาพและตัวเมืองมัณฑะเลย์ทั้งหมดรวมถึงพระราชวังมัณฑะเลย์ยามอาทิตย์อัสดงได้อย่างชัดเจน

18.00น. 

รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร    
หลังรับประทานอาหารค่ำนำท่านเข้าสู่ที่พัก 
Mandalay Hill  Resort  Hotel  (5ดาว) หรือเทียบเท่า

สำหรับค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดี.....ราตรีสวัสดิ์

พุกาม - พระเจดีย์ชเวสิกอง - วัดอานันทวิหาร - วิหารสัพพัญญู - วัดธรรมยังจี -  วัดมนูหะพญา - เจดีย์ติโลมินโล - เจดีย์ชเวซานดอร์

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้า(อาหารกล่อง) จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน

08.00 น.

ออกเดินทางสู่พุกาม โดยสายการบินภายในประเทศ

08.30 น.

ถึงเมืองพุกาม “อาณาจักรแรกของพม่าที่ยิ่งใหญ่” ดินแดนแห่งพระเจดีย์สี่พันองค์ 

09.30 น.

นำท่านสักการะ พระเจดีย์ชเวสิกอง โดยชื่อ "ชเวสิกอง" มีความหมายว่า เจดีย์ทองแห่งชัยชนะ (ชเว = ทอง) เป็นสถานที่บรรจุ
พระทันธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สร้างในสมัยพระเจ้าอโนรธามหาราช และแล้วเสร็จในสมัย พระเจ้าจานสิตา ถือเป็นงานพุทธศิลป์พุกามรุ่นแรกที่ได้รับอิทธิพลจากมอญ ด้วยการประดับด้วยยอดฉัตร ด้านหน้าองค์เจดีย์จะมีหลุมน้ำเล็กๆ เรียกว่าหลุมน้ำสมดุล ซึ่งช่างโบราณจะใช้สำหรับในการวัดความสูงไม่ให้เจดีย์เอียง ด้วยการมองสะท้อนในหลุมน้ำ และเชื่อกันว่าหากใครสามารถมองเห็นยอดฉัตรจากในหลุมน้ำ สิ่งที่ขอไว้จะสมความปราถนา

10.30 น. 

ชม อานันทวิหาร ซึ่งเป็นมหาวิหารขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเมืองพุกาม เริ่มสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1633 แล้วเสร็จในปีต่อมา ในรัชกาลพระเจ้าจานสิตา มีความสำคัญในฐานะได้รับการยกย่องว่าเป็น "เพชรน้ำเอกของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม" เมื่อก่อนยอดพระเจดีย์ยังเป็นสีขาวเหมือนกับพระเจดีย์องค์อื่นๆ ของพุกาม แต่รัฐบาลพม่าได้มาทาสีทองทับเมื่อปี พ.ศ. 2533 เพื่อสมโภชการสร้างอานันทวิหารครบรอบ 900 ปี อานันทวิหารเป็นพระเจดีย์ที่สามารถเดินเข้าไปข้างในได้ แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสมีมุขยื่น 4 ทิศ ประตูทางเข้าเป็นประตูโค้ง (arch) ที่มักพบเห็นในสถาปัตยกรรมตะวันตกมากกว่าตะวันออก ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืนไม้ปิดทอง สี่ทิศ สี่องค์ สูง 9.5 เมตร   นำทุกท่านสักการะ พระยิ้ม และ พระหน้าบึ้ง ในองค์เดียวกัน ด้วยวิธีการใช้เทคนิคของแสงโดยช่างชาวมอญ

10.30น. 

ชม อานันทวิหาร ซึ่งเป็นมหาวิหารขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเมืองพุกาม เริ่มสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1633 แล้วเสร็จในปีต่อมา ในรัชกาลพระเจ้าจานสิตา มีความสำคัญในฐานะได้รับการยกย่องว่าเป็น "เพชรน้ำเอกของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม" เมื่อก่อนยอดพระเจดีย์ยังเป็นสีขาวเหมือนกับพระเจดีย์องค์อื่นๆ ของพุกาม แต่รัฐบาลพม่าได้มาทาสีทองทับเมื่อปี พ.ศ. 2533 เพื่อสมโภชการสร้างอานันทวิหารครบรอบ 900 ปี อานันทวิหารเป็นพระเจดีย์ที่สามารถเดินเข้าไปข้างในได้ แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสมีมุขยื่น 4 ทิศ ประตูทางเข้าเป็นประตูโค้ง (arch) ที่มักพบเห็นในสถาปัตยกรรมตะวันตกมากกว่าตะวันออก ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืนไม้ปิดทอง สี่ทิศ สี่องค์ สูง 9.5 เมตร   นำทุกท่านสักการะ พระยิ้ม และ พระหน้าบึ้ง ในองค์เดียวกัน ด้วยวิธีการใช้เทคนิคของแสงโดยช่างชาวมอญ

11.30น.

จากนั้นเดินทางต่อไปยัง วิหารสัพพัญญู เป็นวิหารที่สูงที่สุดในพุกาม เป็นวิหารรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส สร้างเมื่อปี .. 1687 ในสมัยพระเจ้าอลองสิทธุ ถือเป็นวัดประจำรัชกาลสร้างเลียนแบบวัดในอินเดีย ซึ่งเป็นวัดที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม สามารถชมทัศนียภาพโดยรอบเมืองเจดีย์นับหมื่น แล้วนำท่านชม วัดธรรมยังจี เจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพุกาม ชื่อวัดนี้แปลว่า แสงสว่างแห่งพระธรรม วัดนี้สร้างขึ้นด้วยความประณีต บรรจง อิฐทุกก้อนจะแนบสนิทกันทั้งหมด หากแม้เข็มรอดผ่านไปได้แม้เพียงเล่มเดียวช่างผู้ทำจะถูกตัดมือทันที

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00น.

นำท่านชมวัดมนูหะพญา นมัสการ พระอึดอัด สร้างโดยพระเจ้ามนูหะ แห่งยะไข่ ด้วยความอึดอัดพระทัยในฐานะเชลย จึงได้สร้างพระพุทธรูปที่มีขนาดพอดีกับวิหาร จึงดูคล้ายอึดอัดถึง 4 องค์ด้วยกัน เชื่อกันว่าพระองค์สร้างขึ้นมาแสดงถึงความอึดอัดพระทัยจึงต้องการสร้างเพื่อแก้เคล็ด ให้ผู้มากราบไหว้บูชาคลายจากเรื่องอึดอัดใจ มิให้เหมือนกับพระองค์ 
จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง เจดีย์ติโลมินโล ที่สันนิษฐานว่าน่าจะเพี้ยนมาจากคำว่า 
“ไตรโลกมงคล” สร้างโดยพระเจ้าติโลมิโล ซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีความ สวยงามมากทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะปูนปั้นบริเวณฐานด้านนอก
 

16.30 น.

นำท่านนั่งรถม้าชมทุ่งทะเลเจดีย์  หลังจากนั้นขึ้นชม เจดีย์ชเวซานดอร์ เพื่อชมความมหัศจรรย์ และ ความศรัทธาของผู้คนเมื่อพันกว่าปีก่อน ในการสร้างเจดีย์นับพันๆ องค์ ราวกับว่าเป็นทะเลเจดีย์ที่ไกลสุดสายตา ในช่วงเวลาพระอาทิตย์อัสดง
 

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังรับประทานอาหารค่ำนำท่านเข้าสู่ที่พัก Myanmar Treasure Resort  Bagan (5ดาว) หรือเทียบเท่า

มัณฑะเลย์ - อมรปุระ - วัดมหากันดายาน - สะพานไม้อูเบ็ง - ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี - เจดีย์มินกุน - เจดีย์ชินพิวมิน

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้าจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน

07.30 น.

ออกเดินทางสู่มัณฑะเลย์ โดยสายการบินภายในประเทศ

08.00 น.

ถึงเมืองมัณฑะเลย์อดีตราชธานี ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ามินดง แต่สุดท้ายต้องเสียเมืองให้กับอังกฤษในรัชกาลต่อมาคือพระเจ้าสีป่อ จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมืองอมรปุระ ซึ่งเคยเป็นราชธานีของพระเจ้ามังระ หรือฉินบูชิน ผู้รับสั่งให้เนเมียวสีหบดี และมังมหานรธายกทัพตีกรุงศรีอยุธยา จนกระทั่งเสียกรุงฯปีพ.ศ.2310
นำท่านชม วัดมหากันดายาน ซึ่งเป็นวัดใหญ่ที่สุดของพม่าที่เมืองอมรปุระ ซึ่งในช่วงเพลจะมีภิกษุสงฆ์นับร้อยรูปเดินเรียงแถวด้วยอาการสำรวมเพื่อรับอาหาร และนำท่านชม สะพานไม้อูเบ็ง เชื่อว่าเป็นสะพานไม้สักที่ยาวที่สุด ในโลกมีเสาไม้สักถึง 1,208 ต้น มีอายุมากกว่า 200 ปี เป็นสะพานไม้ที่ใช้ข้ามทะเลสาปคองตามัน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

13.00น.

นำทุกท่านลงเรือเพื่อล่องเรือชมแม่น้ำ อิระวดี แม่น้ำสายสำคัญของประเทศพม่าที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน แวะชมเจดีย์มินกุน (Mingun  Pagoda)เจดีย์มินกุนนี้เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นบริเวณชายฝั่งของแม่น้ำอิระวดี  เรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าปาโตดอจี (Pahtodawgyi)  ซึ่งมีความหมายว่าเจดีย์ที่สร้างไม่เสร็จ แม้ว่ายังสร้างไม่แล้วเสร็จแต่เจดีย์ แห่งนี้ก็มีขนาดใหญ่โตมาก จนกลายเป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างด้วยอิฐที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปโดยปริยาย

หลังจากนั้นนำท่านเดินชมเจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยู่เหนือระฆังมิงกุนไม่ไกล ได้ชื่อว่าเป็นเจดีย์ที่สวยสง่ามากแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2359 โดยพระเจ้าบากะยีดอว์ พระราชนัดดาในพระเจ้าปดุง เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่พระองค์มีต่อพระมหาเทวีชินพิวมิน ซึ่งถึงแก่พิราลัยก่อนเวลาอันควร จึงได้รับสมญานามว่า “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี” เจดีย์องค์นี้เป็นพุทธศิลป์ที่สร้างขึ้นด้วยหลักภูมิจักรวาลคือมีองค์เจดีย์สถิตอยู่ตรงกลาง ณ ยอดเขาพระสุเมรุ อันเชื่อกันว่าเป็นศูนย์กลางและโลกและจักรวาล ล้อมรอบด้วยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลักไตรภูมิ

18.00น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังรับประทานอาหารค่ำนำท่านเข้าสู่ที่พัก  Mandalay Hill  Resort  Hotel (5ดาว)
หรือเทียบเท่าสำหรับค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดี.....ราตรีสวัสดิ์

 

พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี - วิหารขเวนันดอร์- กลับกรุงเทพฯ

04.00 น.

วัดพระมหามัยมุณี เพื่อนำท่านเข้าร่วมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ “พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี”ที่ถือปฎิบัติทุกวันมากว่า 200 ปีแล้ว
ด้วยความเชื่อที่ว่า พระมหามัยมุณี คือพระพุทธเจ้าที่ยังมีลมหายใจ และเป็นที่น่าสังเกตว่าพระองค์นั้นมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อมีการนำรูป
ถ่ายจากช่วงเวลาที่ต่างกัน ชาวบ้านจึงนิยมนำผ้าเช็ดหน้าผืนเล็กเขียนชื่อไว้มาวางเรียงกันเพื่อให้ท่านเจ้าอาวาสนำผ้าของตน
เช็ดพระพักตร์พระมหามัยมุณี แล้วคืนให้เก็บไว้เพื่อเป็นสิริมงคลต่อไป  และให้ท่านได้ 
สักการะพระมหามัยมุณี มหาสิ่งศักดิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 แห่งที่ชาวพม่านับถือกัน
 

05.00น.

กลับสู่โรงแรม เพื่อรับประทานอาหารเช้า

09.00น.

นำเยี่ยมชม วิหารชเวนันดอร์ สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง ลวดลายแกะสลักวิจิตร อ่อนช้อยทั้งหลังคา บานประตู และหน้าต่างเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจ้าซึ่งความงดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ ภายในวัดมีพระพุทธรูปอันวิจิตรงดงาม

11.00น. 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

14.10น. 

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์เที่ยวบินที่ PG 710 

15.00น. 

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
------------------ ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ --------------------
 

รายละเอียดเพิ่มเติม,ใบสมัคร

 1. รายละเอียดทัวร์
 2. อัตราค่าบริการ
 3. เอกสาร
 4. Download ข้อมูลการเดินทาง

จองทริป

 • - ลงทะเบียนสมัครเดินทาง 17-20 พ.ย.2559 : 37,900 บาท [ เต็มแล้ว ]
 • - ลงทะเบียนสมัครเดินทาง 15-18 ธ.ค.2559 : 37,900 บาท [ เต็มแล้ว ]
sp