• Top
 • Top
 • Top
 • Top
 • Top
 • Bottom
 
 
 
 

กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - เมืองหงสาวดี -
พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุอินทร์แขวน

06.30 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์  สายการบินบางกอกแอร์เวย์    
เจ้าหน้าที่A-time traveller  คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 • กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทาง
  ใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็นต้น จะถูกทำการตรวจ
  อย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100ml. แล้วใส่รวมกันในถุงใส
  พร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ [ICAO]
 • หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้
  และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

08.45 น.

ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้ง โดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์    เที่ยวบินที่  PG 701

09.40 น.

เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
(เวลาท้องถิ่นที่พม่าช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)

(กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กสำหรับค้างคืน 1 คืน บนพระธาตุอินทร์แขวน)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหงสาวดี  ด้วยรถโค้ชปรับอากาศ 
 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่าน ชมพระราชวังบุเรงนอง พระตำหนักของพระสุพรรณกัลยาซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงเสาเรือนไทย  
ชื่นชม สถาปัตยกรรมอันงดงามของเมืองหงสาวดี 
ออกเดินทางสู่ คิมปูนแค้มป์  (เชิงเขาไจ้เที่ยว)ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 2 ชั่วโมง ถึงคิมปูนแค้มป์
หยุดพักเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อ เพื่อขึ้นบนภูเขาไจ้เที่ยว  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.ครึ่ง)
ชมทัศนียภาพป่าเขาน้ำตกและลำธารอันสวยงามสองข้างทาง พร้อมสัมผัสถึงความเย็นซึ่งจะค่อย ๆ เย็นขึ้นเรื่อยๆถึงที่พัก
โรงแรมไจ้ทีโย เป็นโรงแรมที่อยู่ใกล้พระธาตุอินทร์แขวนมากที่สุด มีทัศนียภาพงดงามมากท่ามกลางขุนเขาทะเลหมอก
นำสัมภาระเก็บในห้องพักเรียบร้อย  
หลังจากนั้นนำท่านสักการะ  พระธาตุอินทร์แขวน เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวพม่าจะต้องกราบสักการะให้ได้
สักครั้งในชีวิต 
เป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าตั้งสถิตอยู่ปลายก้อนหิน บนหน้าผาที่สูงชัน  เชื่อกันว่าถูกพระอินทร์แขวน
เอาไว้ โดยจะเห็นได้เลยว่าส่วนก้อนหินนั้นไม่ได้ติดกับหน้าผา ถึงแม้จะผ่านกาลเวลามานานนับร้อยปี  ทั้งแผ่นดินไหว การรุกราน
จากกระเหรี่ยงคริสต์  ก็ไม่เคยทำให้องค์พระธาตุนั้นเปลี่ยนแปลงไป  ยังตั้งอยู่ได้อย่างน่ามหัศจรรย์เป็นที่กล่าวขานเลื่องลือ 
และเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีจอ
 

    ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำในห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารเชิญท่านสักการะองค์พระธาตุ
ตามอัธยาศัย สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอด 

 

พระธาตุอินทร์แขวน -  พระธาตุมุเตา - พระนอนชเวตาเลียว

05.00 น.

เชิญท่านนมัสการ  พระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรถวายให้กับองค์พระธาตุอินทร์แขวน เมื่อใส่บาตรแล้วนิยมจุดเทียนตามกำลังวันหรือจำนวนอายุ ในยามเช้านี้ท่านจะได้พบกับบรรยากาศยามเช้าที่สดชื่น ทิวทัศน์งดงาม ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถ่ายภาพและชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้ อย่างไร โดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา โดยเฉพาะเมื่อมองจากด้านล่างขึ้นไปก็ดูคล้ายกับลอยอยู่เหนือหน้าผาราวกับพระอินทร์นำไปแขวนไว้กลางอากาศนับเป็นอัศจรรย์เจดีย์
 
 

07.00น.      

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
จากนั้นให้ท่านเก็บสัมภาระพร้อมออกเดินทางกลับสู่ เมืองหงสาวดี

12.00น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

เที่ยวเมืองพะโค หรือเมืองหงสาวดี เมืองหลวงเก่า แห่งอาณาจักรมอญโบราณที่มีอายุกว่า 400 ปี
ชมและสักการะ โบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใจกลางเมืองหงสาวดี คือ เจดีย์ชเวมอร์ดอหรือพระธาตุมุเตาพระมหาเจดีย์สูงใหญ่คู่บ้านคู่เมืองหงสาวดีเป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าทั้งชาวพุทธ พม่า มอญ  ไทย จะมีความเชื่อและนับถือกันมากว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ มีประวัติที่รู้กันมาว่า พระเจ้าบุเรงนองจะต้องกราบสักการะองค์พระเจดีย์ก่อนออกรบทุกครั้ง รวมถึงห้องบรรทมของพระองค์จะต้องหันหน้าไปสู่ทิศที่พระธาตุตั้งอยู่ เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวพม่าจะต้องกราบสักการะให้ได้สักครั้งในชีวิต
 
นำท่านนมัสการ  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระนอนที่มีพุทธลักษณะที่งดงามที่สุดและยาวที่สุดในพม่า มีอายุประมาณกว่า 1,200 ปี
เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักที่มั่นคง ดังตำนานการสร้างที่เจ้าชายของมอญผู้นับถือผี ต้องการแต่งงานกับหญิงชาวบ้านที่นับถือพุทธ  
แต่พระบิดาไม่ยอมเพราะหญิงสาวไม่หันมานับถือผี  และจะประหารหญิงสาว ก่อนถูกประหารหญิงสาวได้ตั้งจิตระลึกถึงพระพุทธคุณ
ทำให้เกิดพุทธปาฏิหาริย์รูปปั้นผีแตกหักเป็นเสี่ยง ๆ เป็นผลให้กษัตริย์มอญนั้น ยอมเปลี่ยนมานับถือพุทธ  และหญิงสาว
ได้สร้างพระพุทธไสยาสน์เป็นอนุสรณ์แห่งความรักของทั้งคู่  รวมถึงเป็นพุทธบูชาด้วย ให้ท่านซื้อของฝากเมืองหงสาวดี  
จากนั้นเดินทางกลับสู่ย่างกุ้ง 
 
 

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ที่พัก โรงแรม Tawwin Garden Hotel   (4ดาว) หรือ เทียบเท่า
 

เมืองสิเรียม - เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา - ตลาดสก๊อต
- เจดีย์ชเวดากอง

07.00 น.

 
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า
 
 

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่ เมืองสิเรียม (อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้ง
ประมาณ 45 กิโลเมตร)  เมืองสิเรียม  เป็นอดีตเมืองท่าโปรตุเกสในสมัยโบราณมี เจดีย์เยเลพญา  
ตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ำมีตำนานกล่าวขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ในการขออะไรได้ดังประสงค์ กราบสักการะ
พระหยกขาวทรงเครื่องที่สวยงามที่สุด ขอพรเทพทันใจ และที่สำคัญพระอุปคุตที่นี่ถือว่าเป็นพระอุปคุต
ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด เพราะตั้งอยู่ตรงจุดกลางน้ำตามตำนานเดิม 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 

บ่าย

นำท่านช้อปปิ้งกันต่อที่ตลาดสก๊อตซึ่งเป็นตลาดที่รวบรวมสินค้าทุกประเภท อาทิ ผ้าทอ งานไม้ อัญมณี และข้าวของเครื่องใช้
ทุกชนิด ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ท่านต้องการได้ตามอัธยาศัย 

17.00 น.

 
สักการะ เจดีย์ชเวดากอง  พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยปี ห่อหุ้มทองคำ
หนักยี่สิบสามตัน ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวนแปดเส้น และอัฐิบริขารของ
พระพุทธเจ้าก่อนทั้งสามพระองค์  บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆ จำนวน 5,428 เม็ด และ
ยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดอธิษฐาน ณ จุดอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์ และสรงน้ำพระประจำวัน และเรา
ยังให้ท่านได้สักการะเจดีย์ชเวดากองตามจุดสำคัญๆ ได้ครบทั้ง 10 จุด นอกจากนี้บริเวณลานอธิษฐาน  
ยังเชื่อว่าเมื่อได้ตั้งจิตอธิษฐานบริเวณนั้นแล้ว  จะสมความปรารถนาได้อย่างไม่ยาก
 
 
 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ที่พัก โรงแรม Tawwin Garden Hotel  (4ดาว) หรือเทียบเท่า

พระนอนตาหวาน - เจดีย์สุเหล่ - เจดีย์โบตาทาวน์ -
เทพทันใจ - วัดบารมี - กรุงเทพฯ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

09.00 น.

นำท่านสักการะ  พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวานซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด
มีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108ประการและพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย 
 
 

10.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ เจดีย์สุเหล่ จุดศูนย์กลางของเมืองย่างกุ้งและเป็นกิโลเมตรหลักที่ศูนย์ของพม่า
ในตำนานพม่าเชื่อว่าศูนย์กลางเมืองอยู่ตรงที่ใดเหล่าเทวดาจะรวมกันอยู่ที่นั่นที่เจดีย์สุเหล่นี้ยังมี เทพทันใจ
ที่องค์โตที่สุด 
ซึ่งชาวพม่านับถือมากที่สุด

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านชม  เจดีย์โบตาทาวน์(เจดีย์โปตาทอง) ให้ท่านได้ขอพร
“เทพทันใจ”ซึ่งเป็นคำที่ฮิตติดปากชาวไทยทุกคนที่ได้เคยมาขอพรจากองค์ท่าน ที่วัดโบตาทาวน์
อันเนื่องมาจากความศักดิ์สิทธิ์ที่อำนวยผลให้ผู้ขอได้สมหวังอย่างรวดเร็วทันใจและที่วัดโบตาทาวน์แห่งนี้ 
ยังเป็นที่ที่สามารถสักการบูชาพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าได้อย่างใกล้ชิด  อีกทั้งสักการะองค์พระมหามุนี
ที่มีประวัติว่าทางการอังกฤษ ต้องส่งคืนพระองค์ให้กับพม่า  เนื่องจากความศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอังกฤษได้ประสบเอง

ได้เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติย่างกุ้ง
 
นำท่านเดินทางไปยัง วัดบารมี  ซึ่งเป็นวัดที่ท่านจะได้สัมผัสกับพระเกศาธาตุอย่างใกล้ชิด
และจะได้ชมพระอรหันต์ธาตุจากพระสาวกองค์ต่างๆอีกด้วย
 

18.20 น.

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบินบางกอกแอร์เวย์  เที่ยวบินที่  PG 704

20.15 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
  ------------------ ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ------------------
 
 
 
Body Goes Here... Footer Description Goes Here... Footer Image Goes Here...

รายละเอียดเพิ่มเติม,ใบสมัคร

 1. รายละเอียดทัวร์
 2. อัตราค่าบริการ
 3. เอกสาร
 4. Download ข้อมูลการเดินทาง

จองทริป

 • - ลงทะเบียนสมัครเดินทาง 20-23 พ.ค.2559 : 29,900 บาท [ เต็มแล้ว ]
 • - ลงทะเบียนสมัครเดินทาง 17-20 ก.ค.2559 : 29,900 บาท [ เต็มแล้ว ]
 • - ลงทะเบียนสมัครเดินทาง 11-14 ส.ค.2559 : 29,900 บาท [ เต็มแล้ว ]
 • - ลงทะเบียนสมัครเดินทาง 21-24ต.ค.2559 : 29,900 บาท [ เต็มแล้ว ]
 • - ลงทะเบียนสมัครเดินทาง 24-27พ.ย.2559 : 29,900 บาท [ เต็มแล้ว ]
 • - ลงทะเบียนสมัครเดินทาง 2-5ธ.ค.2559 : 31,900 บาท [ เต็มแล้ว ]
 • - ลงทะเบียนสมัครเดินทาง 30ธ.ค.2559-2ม.ค.2560 : 32,900 บาท [ เต็มแล้ว ]
sp