• Top
 • Top
 • Top
 • Top
 • Top
 • Bottom

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าประเทศพม่า (คนไทย

 1. หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ออกเดินทาง(มีหน้าว่างอย่างน้อย2หน้า
 2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป เป็นรูปถ่ายแบบติดบัตร เท่านั้น  พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น
  ( พื้นหลังสีฟ้า , สีน้ำเงิน หรือสีอื่น ทางสถานฑูตไม่รับโดยเด็ดขาด) เป็นรูปที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
  ห้ามเป็นรูปสติ๊กเกอร์ หรือปริ๊นเอง โดยเด็ดขาด 

**หมายเหตุ**

 1. กรณีชาวต่างชาติจะต้องดำเนินการยื่นวีซ่าด้วยตนเองที่สถานฑูต
 2. เอกสารเมื่อนำมายื่นขอวีซ่าจะมอบคืนให้ในวันเดินทางเลยค่ะ
  ( ใช้เวลาในการยื่นขอวีซ่า 14 วันทำการ )


การเก็บเอกสารในการยื่นวีซ่า

เอกสารในการยื่นวีซ่าตัวจริงนั้นจะต้องส่งหนังสือเดินทางเล่มจริงที่มีอายุเหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน 
โดยมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า รูปถ่ายสี หน้าตรง (ห้ามใช้รูปขาวดำ) ขนาด 2 นิ้ว ท่านละ 3 รูป (พื้นหลังสีขาว)
ให้มาถึงบริษัทก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ ไม่นับรวมวันหยุด (ยื่นวีซ่าปกติ) เพื่อส่งเข้าสถานฑู

หากท่านอยู่ในกรุงเทพฯ จะมีเจ้าหน้าที่ไปรับเอกสาร  ในกรณีที่อยู่ต่างจังหวัดกรุณาส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์
เอกสารเมื่อได้รับมาแล้วบริษัทจะดำเนินการยื่นวีซ่าให้

เมื่อได้รับวีซ่าแล้วจะส่งพาสปอร์ตคืนให้กับท่านอีกครั้งที่สนามบิน (ในวันเดินทาง
หากท่านต้องการใช้เล่มพาสปอร์ตตัวจริงก่อนหน้านั้น **กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนยื่นเอกสาร**

 

การจองทัวร์และการชำระเงิน  

ส่งใบสมัครการเดินทางเพื่อเป็นการจองทัวร์ให้ทางบริษัท และภายใน 3 วันหลังจากส่งใบจองทัวร์
ต้องโอนเงินมัดจำให้กับทางบริษัทฯ เงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท สำหรับการจองทัวร์
พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางเพื่อสำรองที่นั่ง
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 10  วันทำการ   

 

กรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ขอยกเลิกการเดินทาง

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน   / คืนเงินมัดจำทั้งหมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-15 วัน / เก็บค่าบริการทั้งหมด  50 % 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน  / เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

หมายเหตุ 

บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
การไม่ทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ การชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
หากผู้เดินทางทานอาหารพิเศษ เช่น   มังสวิรัติหรืออาหารเจ กรุณาแจ้งกับบริษัทก่อนถึงวันที่ออกเดินทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม,ใบสมัคร

 1. รายละเอียดทัวร์
 2. อัตราค่าบริการ
 3. เอกสาร
 4. ลงทะเบียนสมัครเดินทาง 30 ธ.ค. 2556 - 2 ม.ค. 2557 : 38,900 บาท *วันปีใหม่ [ เต็มแล้ว ]
 5. ลงทะเบียนสมัครเดินทาง 23-26 ม.ค.2557 : 33900 บาท [ เต็มแล้ว ]
 6. ลงทะเบียนสมัครเดินทาง 13-16 ก.พ.2557 : 36900 บาท **วาเลนไทน์+มาฆะบูชา** [ เต็มแล้ว ]
 7. ลงทะเบียนสมัครเดินทาง 20-23 มี.ค.2557 : 33,900 บาท [ เต็มแล้ว ]
 8. ลงทะเบียนสมัครเดินทาง 12-15 เม.ย.2557 : 36,900 บาท **สงกรานต์** [ เต็มแล้ว ]
 9. ลงทะเบียนสมัครเดินทาง 1-4 พ.ค.2557 : 35,900 บาท *วันแรงงาน [ เต็มแล้ว ]
 10. ลงทะเบียนสมัครเดินทาง 11-14 พ.ค. 2557 : 35,900 บาท *วันวิสาขบูชา [ เต็มแล้ว ]
 11. ลงทะเบียนสมัครเดินทาง 5-8 มิ.ย. 2557 : 33,900 บาท [ เต็มแล้ว ]
 12. ลงทะเบียนสมัครเดินทาง 19-22 มิ.ย.2557 : 33,900 บาท [ เต็มแล้ว ]
 13. ลงทะเบียนสมัครเดินทาง 11-14 ก.ค.2557 : 35,900 บาท *อาสาฬหบูชา,เข้าพรรษา [ เต็มแล้ว ]
 14. ลงทะเบียนสมัครเดินทาง 24-27 ก.ค.2557 : 33,900 บาท [ เต็มแล้ว ]
 15. ลงทะเบียนสมัครเดินทาง 9-12 ส.ค.2557 : 35,900 บาท * วันแม่ [ เต็มแล้ว ]
 16. ลงทะเบียนสมัครเดินทาง 28-31 ส.ค.2557 : 33,900 บาท [ เต็มแล้ว ]
 17. ลงทะเบียนสมัครเดินทาง 11-14 ก.ย.2557 : 33,900 บาท [ เต็มแล้ว ]
 18. ลงทะเบียนสมัครเดินทาง 25-28 ก.ย.2557 : 33,900 บาท [ เต็มแล้ว ]
sp