มหาเจดีย์ชเวสิกอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของประเทศพม่า 
ณ ริมฝั่งแม่น้ําอิระวดีตอนบน เมืองพุกาม
จุดที่สร้างเจดีย์ 
เกิดจากช้างเสี่ยงทายของพระเจ้าอโนรธาเดินมาหยุดอยู่ ณ หาดทรายริมฝั่งแม่น้ําอิระวดี
จึงเฉลิมนาม ชเวสิกอง 
หรือในสําเนียงพม่าว่า ชเวซีโข่ง แปลตรงตัวว่าเจดีย์ทองบนพื้นทราย พุทธลักษณะ
เป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ําแบบมอญ 
รอบระเบียงมีภาพแผ่นเคลือบปูนปั้นเล่าเรื่องในนิทานชาดกสอนใจคน
พระมหาเจดีย์ซิกองเป็นที่บรรจุพระธาตุสําคัญ 3 ส่วน คือ พระเขี้ยวแก้ว ที่กษัตริย์แห่งศรีลังกาได้นํามาถวาย
พระธาตุกระดูกไหล่ 
ที่นํามาจากเมืองศรีเกษตร (ใกล้เมืองแปร) และพระธาตุพระนลาฏ (หน้าผาก)
พระมหาเจดีย์ที่สําคัญเป็นอันดับสองรองจาก ชเวดากอง 
ในกรุงย่างกุ้ง นั่นคือ.. "พระเจดีย์ชเวสิกอง" แห่ง พุกาม
 
คําแนะนํา
 
มีธรรมเนียมปฎิบัติเช่นเดียวกับปูชนียสถานทุกแห่งในพม่าคือไม่อนุญาตให้สวมใส่รองเท้าหรือถุงเท้า
ทางวัดกําหนดให้พุทธศาสนิกชนเข้าสักการะเพียงรอบนอกของมหาเจดีย์ชเวสิกอง