พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของประเทศพม่า 
อายุกว่า 2,000 ปี ประดิษฐานที่เมืองมัณฑะเลย์ 
โดยพระเจ้าจันทสุริยะกษัตริย์ของชาวยะไข่แห่งเมืองธัญญวดี โปรดฯให้สร้าง ขึ้นในปี พ.ศ.689 เพื่อเชิดชูพุทธศาสนา
ให้รุ่งเรือง ความอัศจรรย์ที่ปรากฏขึ้นครั้นเมื่อมีการจัดสร้างเนื่องจากว่าองค์พระมีขนาดใหญ่ จึงต้องหล่อแยกเป็นชิ้นๆ
แล้วจึงนํามาประสานกันด้วยบารมีส่วนขององค์พระที่ทําการเชื่อมต่อนั้นแนบสนิทเป็นที่น่าอัศจรรย์ ชาวพม่าเชื่อกันว่า
พระพุทธเจ้าประทานลมหายใจให้เมื่อครั้งเสด็จมายัง ณ ที่นี้ จึงมีความเชื่อว่าพระมหามัยมุนีมีขนาดขององค์พระโตขึ้น
ทุกปี ด้วยเหตุแห่งความศรัทธาว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีชีวิต จึงเป็นที่มาของธรรมเนียมการล้างพระพักตร์ทุกๆรุ่งสาง
โดยเริ่มจากประพรมพระพักตร์ด้วยน้ําผสมเครื่องหอมทําจากเปลือกไม้ตะนะคา ซึ่งชาวบ้านนํามาบริจาคให้วัดทุกวัน
จากนั้นก็ใช้แปรงขนาดใหญ่ขัดสีบริเวณพระโอษฐ์ดั่งการแปรงฟันแล้วใช้ผ้าเปียกลูบไล้เครื่องหอมดั่งการฟอกสบู่จนทั่ว
ทั้งพระพักตร์ ขั้นตอนสุดท้ายที่สําคัญที่สุด คือการใช้ผ้าขนหนูเช็ดพระพักตร์ ให้แห้งและขัดสีให้เนื้อทองสัมฤทธิ์
ที่พระพัตร์นั้นสุกปลั่งเป็นเงางามอยู่เสมอ

 
คําแนะนํา
 
- การเดินทางไปร่วมพิธีล้างพระพักตร์ต้องเดินทางไปถึงวัดประมาณตี 4 โดยประมาณ
- วัดมหามัยมุนีมีธรรมเนียมปฎิบัติเช่นเดียวกับปูชนียสถานทุกแห่งในพม่าคือไม่อนุญาตให้สวมใส่รองเท้าหรือถุงเท้า
  บริเวณวัด
- ทางวัดกําหนดให้เขตสตรีกราบสักการะองค์พระได้ระยะใกล้สุดราว 10 เมตร แต่สามารถซื้อแผ่นทองฝากผู้ชายขึ้นไป
  ปิดทองแทน รวมถึงฝากผ้าไปเช็ดพระพักตร์ขององค์พระได้
- ผ้าที่ใช้เช็ดพระพักตร์เรียบร้อยแล้วจะถูกนํากลับไปบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล