• ขึ้นรถไฟเที่ยวยุโรป ยากไหมครับ
  • อันนี้ตอบยากหน่อยนะครับมันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคน มากกว่าครับเพราะว่าเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการจองเราคงต้องวางแผนก่อนว่าเรามีจุดหมายปลายทางจะไปที่ไหน แล้วค่อยเช็คราคาตั๋วรวมถึงชนิดของตั๋วว่าเป็นเที่ยวเดียวหรือไป กลับ และแน่นอนครับบนรถไฟอาจจะไม่ได้มีบริการอํานวยความสะด วกให้มากนัก แถมเมื่อถึงวันเดินทางจะต้องเช็คเวลาให้ดีเพราะรถไฟที่นี่ตรงเวลาและจอดตามกําหนดเท่านั้น ฟังดูอาจจะดูยุ่งยากนิดหน่อยนะครับ แต่เมื่อได้อิ่มใจไปกลับทิวทัศน์สองข้างทางแล้วนี่ก็คืออีกหนี่งสีสันของการท่องเที่ยวที่อาจจะเป็นประสบการณ์ที่เพื่อนๆไม่ลืมเลย ก็ได้นะครับ
 • Disney Land มีที่ไหนบ้าง ?
  • France, HK, JP, USA
 • ถ้าหากพาสปอร์ตจะหมดอายุภายในวันที่ 20 ธันวาคม และจะเดินทางในวันที่ 17-22 ธันวาคมพาสปอร์ตเล่มนั้นจะสามารถใช้ได้หรือไม่หากไม่ได้จะต้องทําอย่างไร
  • ไม่ได้ เนื่องจากพาสปอร์ตจะต้องมีอายุครอบคลุมวันเดินทางด้วย
 • การพกของเหลวขึ้นเครื่องนั้นมีข้อกําหนดอย่างไรบ้าง
  • สําหรับการดําเนินการกับของเหลว สเปรย์ และเจลก่อนขึ้นเครื่องบินที่ ICAO แนะนําให้สนามบินปฏิบัติคือ 1. ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนําของเหลวทุกชนิดที่มีความจุเกิน 100 มิลลิลิตรขึ้นอากาศยาน อันนี้สมมุติหากบรรจุภัณฑ์ขนาด 110 มิลลิลิตรแต่ใช้ไปแล้วครึ่งขวดก็ถือว่าเอาขึ้นเครื่องไม่ได้นะครับ
  • 2. ภาชนะที่บรรจุของเหลวต้องเป็นภาชนะพลาสติกใสที่สามารถเปิด-ปิดได้โดยภาชนะดังกล่าวต้องมีความจุไม่เกิน 1 ลิตร และต้องถูกปิดผนึกอย่างสมบูรณ์
  • 3. หลังจากผ่านเครื่อง X-ray แล้ว ภาชนะพลาสติกใสต้องถูกตรวจสอบด้วยสายตาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งผู้โดยสาร 1 คนสามารถนําภาชนะพลาสติกขึ้นเครื่องได้คนละ 1 ใบเท่านั้น
  • 4. มาตรการนี้ไม่รวมถึงยารักษาโรค นม และอาหารของเด็กทารก รวมทั้งอาหารชนิดพิเศษสําหรับผู้ป่วย
  • 5. เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ ควรนําถุงพลาสติกใสที่บรรจุของเหลวตรวจแยกต่างหากจากกระเป๋าสัมภาระอื่นๆ
  • 6. มาตรการนี้ไม่รวมถึงของเหลวที่จําหน่ายจากร้านค้าหลังจุดตรวจค้น โดยของเหลวดังกล่าวต้องบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใสที่ปิดผนึกอย่างดีและจะต้องพร้อมได้รับการตรวจตามความจําเป็น
 • หากเกิดอุบัติเหตุขาหักแล้วใส่เหล็กดามอยู่ที่ขา จะสามารถขึ้นเครื่องได้หรือไม่
  • ได้ครับ แต่จะต้องมีใบรับรองแพทย์ติดตัวไปด้วย(ในกรณีที่ทางสนามบินขอดู)
Ask Me...
ป้ายกูลิโกะที่ถนนโดะทนโบะริ กระบวนพยุหยาตราชลมารค มหาเจดีย์ชเวสิกอง View All
View All